Abonnementsbetingelser – SÆSON

Disse abonnementsbetingelser (herefter: ”Forretningsbetingelser”) er gældende for enhver aftale om leje af briller eller solbriller fra CrossEyes Group (”CrossEyes”) til forbrugere i Danmark.

Kontaktoplysninger på CrossEyes:

CrossEyes Group ApS

Vestergade 58B, 1. sal

8000 Aarhus C

CVR: 36541784

Telefon: +45 61 22 31 33

E-mail: info@crosseyes.dk

1. Definitioner

Disse almindelige forretningsbetingelser indeholder følgende definerede udtryk:

  • Abonnement: Den mellem CrossEyes og Lejer indgåede aftale om Lejers brug af brillen og mulighed for at bytte sin brille til en ny, mod Lejers betaling af abonnementsafgiften i henhold til Forretningsbetingelserne.
  • Forretningsbetingelser: Disse almindelige abonnementsbetingelser.
  • Briller: ”Briller” er det af Lejer valgte brillestel med brilleglas eller solbrilleglas (både glas uden styrke, med enkeltstyrkeglas og flerstyrkeglas), som CrossEyes stiller til Lejerens rådighed i henhold til Abonnementet, og som Lejeren kan anvende i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne.
  • Butik: Den CrossEyes-butik i Danmark, hvor Lejer har tegnet sit Abonnement.
  • Lejer: Enhver fysisk eller juridisk person, der indgår et Abonnement med CrossEyes.

 

2. Anvendelsesområde

2.1 Den danske version af CrossEyes’ Forretningsbetingelser er den gældende version, og evt. oversatte versioner er alene til orientering.

2.2 Disse Forretningsbetingelser gælder for enhver aftale indgået mellem CrossEyes og Lejer.

2.3 Aftaler indgået mellem CrossEyes og Lejeren, som afviger fra eller udgør et tillæg til disse Forretningsbetingelser, er kun gyldige hvis CrossEyes udtrykkeligt bekræfter dette, fx pr. e-mail.

2.4 Alle beløb oplyst af CrossEyes er inklusive moms.

 

3. Oplysninger om CrossEyes’ briller

3.1 Enhver oplysning eller rådgivning fra CrossEyes om Brillerne er af vejledende karakter.

3.2 Eventuel produktbeskrivelse og brugervejledning til Brillerne følger med Brillerne fra CrossEyes og forklares af Butikken ved afhentning af Brillen.

3.3 De til enhver tid gældende brillepriser for køb eller leje fremgår af CrossEyes’ hjemmeside crosseyes.dk og i CrossEyes’ butikker.

 

4. Køb og leje af briller

4.1 Hos CrossEyes kan Brillerne lejes via et Abonnement (SÆSON).

4.2 Aftale om leje af Brillerne hos CrossEyes indebærer samtidig accept af disse Forretningsbetingelser. Aftale om leje af briller kan indgås ved henvendelse i en af CrossEyes’ butikker i Danmark.

4.3 Man skal være fyldt 18 år for at købe eller leje briller hos CrossEyes.

 

5. Abonnement og leje af briller

5.1 Briller kan lejes på abonnementsbasis med månedlig betaling.

5.2 Abonnementsperioden starter, når Lejer har tilmeldt sig Abonnementet i Butik.

5.3 I abonnementsperioden kan Lejer ubegrænset bytte sin brille til en ny til en fast månedlig pris, dog jf. punkt 5.6.

5.4 Lejer sammensætter selv sit Abonnement i samarbejde med Butikken.

5.5 Prisen på Abonnementet afhænger af Lejers styrker og ønske om evt. tilkøb til Brillen.

5.6 Lejer kan bestille briller så ofte Lejer ønsker, dog skal Lejer aflevere sin nuværende brille bestilt via Abonnement før Lejer kan få sin nye brille.

5.7 Lejer kan kun have ét par briller ad gangen via Abonnement, dog er det muligt for Lejer at oprette mere end et Abonnement ad gangen.

5.8 Lejer har mulighed for at ændre sit Abonnement, se punkt 11.3.

5.9 Abonnementet kan ikke kombineres med andre kampagner eller rabatter.

 

6. Vilkår og betingelser

6.1 Lejeren skal udvise rimelig påpasselighed ved brug af Brillerne, se punkt 10.

6.2 Brillerne må kun benyttes af Lejer.

6.3 Ejendomsretten på brillen forbliver hos CrossEyes under lejeperioden. Lejer må ikke videresælge Brillen under lejeperioden.

6.4 Lejeren skal overholde gældende Forretningsbetingelser.

6.5 Lejer må ikke foretage væsentlige ændringer på Brillen, som forringer Brillens værdi, ud over hvad der må forventes ved almindelig brug og slitage.

6.6 Lejer er selv ansvarlig for at kontaktoplysninger m.m. er korrekte og at meddele CrossEyes om evt. ændringer i rimelig tid.

6.7 Lejer er selv ansvarlig for at bestille tid til en synsprøve, hvis Lejer mener, at Lejers synsbehov har ændret sig.

6.8 Lejer skal være mindst 18 år og kunne indgå en juridisk bindende aftale for at kunne tegne et Abonnement.

6.9 Lejer skal have et gyldigt betalingskort for at kunne tegne et Abonnement.

6.10 CrossEyes forbeholder sig retten til at genbruge stel og glas, hvis det er muligt, det vil sige hvis der ikke er synlige ridser eller skader på hverken stel eller glas.

6.11 Stel- og glaskvalitet vurderes af Butikken.

 

7. Abonnementsperiode og opsigelse

7.1 Abonnementet løber månedsvis fra første betaling og til Abonnementet opsiges.

7.2 Det er ikke muligt at returnere Briller. Briller er speciallavet efter Lejers synsbehov og ønsker, og CrossEyes kan derfor ikke tage dem retur, da der er tale om et produkt fremstillet specifikt efter forbrugerens specifikationer.

7.3 Lejer kan til enhver tid opsige Abonnementet ved at kontakte den butik, hvor Lejer har indgået Abonnementet. Opsigelsesperioden er løbende måned + 60 dage.

7.4 Lejer kan ikke bytte briller efter opsigelse af Abonnement.

7.5 Lejer skal aflevere sine Briller i butikken når opsigelsesperioden udløber.

7.6 Lejer har ingen fortrydelsesret på Abonnementet. Så snart Lejers betaling er modtaget, sættes Lejers bestilling i gang, og det er derfor ikke muligt at fortryde en ordre.

7.7 Hvis Lejer afleverer sine Briller før opsigelsesperioden er udløbet, skal Lejer fortsat betale den fulde abonnementsafgift indtil den gældende udløbsdato.

7.8 Hvis Lejer ikke afleverer sine Briller rettidigt og inden opsigelsesperioden er udløbet, sendes Lejer et skriftligt varsel om, at Lejer skal aflevere Brillen i Butikken inden for de næste 7 dage. Har Lejer ikke afleveret Brillen inden de 7 dage, sendes en faktura på Brillens fulde beløb til Lejer. Betaler Lejer ikke faktura inden for den fastsatte frist, overdrages sagen til inkasso.

 

8. Fejl og mangler

8.1 Hvis Lejer opdager en fejl på sin brille, har Lejer pligt til hurtigst muligt, og senest to måneder efter at Lejer har fået udleveret sin brille, at kontakte Butikken, hvor Lejer har tegnet Abonnementet på sine briller. Har Lejer ikke kontaktet butikken inden for to måneder efter at fejlen er opdaget, påhviler fejlen Lejer selv.

8.2 Fejl og mangler inkluderer blandt andet fabriksfejl, forkerte styrker i glassene og stel der går i stykker eller på anden vis ikke kan bruges normalt.

8.3 Fejl og mangler inkluderer ikke ridser i glassene eller skader på brillen, der vurderes påført af Lejer, se punkt 10.3.

8.4 Vurderingen af skader på Brillen påhviler Butikken, med mindre Lejer tydeligt har ønsket andet og har aftalt dette med CrossEyes.

8.5 I særlige tilfælde kan Butikken vælge at indsende Brillen til kontrol hos CrossEyes’ glasleverandør BBGR.

8.6 Har Lejer selv påført sine Briller en skade, har Lejer mulighed for at få lavet et par nye briller. Lejer betaler dobbeltpris for Abonnementet den efterfølgende måned, og butikken kan derefter igangsætte en ny brille med det samme. Har Lejer mistet sine briller, skal Lejer betale Brillens fulde pris.

8.7 Lejer har to måneders tilvænningsgaranti på briller med glidende overgang, se også punkt 8.1.

8.8 Lejer har ifølge Købeloven 2 års reklamationsret på sine briller, dog jf. punkt 8.1. Ved reklamation skal Lejer kontakte Butikken.

 

9. Betalinger

9.1 Lejeren skal ved indgåelse af Abonnementet angive kortoplysninger til brug for den månedlige abonnementsafgift og eventuelle øvrige udgifter.

9.2 Alle priser er angivet i danske kroner og er altid inklusiv moms. Der kommer ingen ekstragebyrer på din betalingsmetode.

9.3 Hvis abonnementsafgiften ikke kan inddrives, eller betalingen afvises ved en fejl, har Lejeren misligholdt sin betalingsforpligtelse. Lejeren vil modtage en rykker for betalingen af det skyldige beløb inden for 14 dage. Ved manglende betaling inden for yderligere 10 dage overdrager CrossEyes sagen til inkasso. Alle yderligere udgifter, renter og udenrentlige omkostninger afholdes af Lejer.

 

10. Ansvar

10.1 Lejer er selv ansvarlig for at oplyse CrossEyes om fejl og mangler på brillen, se også punkt 8.1.

10.2 CrossEyes er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som Lejer måtte påføre brillerne ved uretmæssig behandling af disse.

10.3 Uretmæssig behandling af brillerne inkluderer blandt andet, men er ikke begrænset til, at Lejer opbevarer brillerne korrekt, herunder at lægge brillerne i det medfølgende etui når de ikke er i brug, at undgå at brillerne ligger i ekstrem varme eller direkte sollys, og at brillerne pudses efter butikkens anvisninger. Har Lejer ikke fulgt Butikkens vejledning, yder CrossEyes ikke erstatning. Se også punkt 8.4 og 8.6.

10.4 CrossEyes kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, der opstår på baggrund af omstændigheder, som ligger uden for CrossEyes’ kontrol og som CrossEyes ikke med rimelighed har kunnet forudse, eksempelvis – men ikke begrænset til – strejker, lynnedslag, strømsvigt, krig, terroristangreb, ændrede krav fra myndigheders side, fejl i operatørnetværk, generel knaphed på transport, varer, kommunikation eller energi, eller øvrige lignende omstændigheder samt forsinkelser eller fejl i tjenesteydelser fra CrossEyes’ underleverandører på grund af sådanne omstændigheder (samlet ”Force Majeure”). Force Majeure ophæver CrossEyes’ ansvar i forhold til tidspunktet for rettidig levering samt skadesansvar. Hvis CrossEyes forhindres i forestå rettidig levering på grund af Force Majeure, informerer CrossEyes kunden herom med angivelse af de omstændigheder, der udgør Force Hvis der foreligger Force Majeure i mere end tres (60) dage, kan aftalen om køb eller leje ophæves med øjeblikkelig virkning.

10.5 CrossEyes kan under ingen omstændigheder blive gjort ansvarlig for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – tabt arbejdsfortjeneste, indtægt eller fortjeneste.

10.6 For så vidt angår produktansvar, kan CrossEyes kun gøres ansvarlig herfor, såfremt det følger af gældende, ufravigelige produktansvarsregler.

 

11. Ændringer

11.1 CrossEyes forbeholder sig retten til at ændre priser på produkterne. Evt. prisstigninger vil blive varslet med 3 måneder.

11.2 CrossEyes forbeholder sig retten til at ændre Forretningsbetingelserne. Ændringer vil fremgå af CrossEyes’ hjemmeside. Ændringer af væsentlig betydning for Lejer vil blive varslet via e-mail.

11.3 Lejer har mulighed for at opgradere eller nedgradere sit Abonnement. Lejer vil ved ændringer skulle opsige sit nuværende Abonnement og tegne et nyt. Ved opgradering af Abonnement er der ingen opsigelsesperiode, men der vil være en overgangsperiode på løbende måned før Lejer kan overgå til nyt abonnement. Ved nedgradering af Abonnement er opsigelsesperioden løbende måned + 60 dage.

 

12. Manglende overholdelse af forpligtelser

12.1 CrossEyes forbeholder sig retten til at opsige Abonnementet ved skriftlig meddelelse til Lejeren, hvis:

  • Lejeren misligholder sine forpligtelser i henhold til Abonnementet
  • Lejeren tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller er erklæret konkurs
  • Lejeren indgår en aftale om gældssanering
  • Lejeren misbruger ordningen
  • Lejeren bevidst afgiver forkerte oplysninger til CrossEyes

12.2 Lejeren kan ophæve abonnementet uden varsel ved CrossEyes’ væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne.

 

13. Databeskyttelse

13.1 CrossEyes er underlagt den danske persondatalov, og er ifølge persondataloven dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunder og besøgende på vores hjemmesider. CrossEyes har forklaret beskyttelse af persondata i Privatlivspolitikken. Privatlivspolitikken kan findes på https://crosseyes.dk/privatlivspolitik/. Spørgsmål kan sendes til info@crosseyes.dk.

 

14. Øvrigt

14.1 Alt indhold på CrossEyes’ hjemmeside, såsom tekst, grafik, logoer, billeder, lyd- og videoklip samt disse Forretningsbetingelser, tilhører CrossEyes og er beskyttet ophavsretligt og varemærkeretligt samt gennem anden relevant immaterialretlig beskyttelse.

14.2 CrossEyes’ hjemmeside (crosseyes.dk) indeholder i visse tilfælde links til andre hjemmesider, der ligger uden for CrossEyes’ kontrol. CrossEyes er ikke ansvarlig for indholdet på disse sider eller hvorledes disse sider behandler personoplysninger.

14.3 CrossEyes tager forbehold for eventuelle fejl i oplysningerne på CrossEyes’ hjemmeside.

14.4 CrossEyes tager forbehold for prisjusteringer, udsolgte briller, lagerdifferencer, tekniske problemer, ændringer af tekniske specifikationer samt eventuelle typografiske fejl på CrossEyes’ hjemmeside/i CrossEyes’ markedsføring. CrossEyes forbeholder sig ligeledes ret til at annullere fejlagtige bestillinger.

14.5 Ved køb eller leje af Briller gennem CrossEyes og hvor Lejer giver udtrykkeligt samtykke til at modtage nyhedsbreve, vil Lejer blive tilmeldt CrossEyes’ kundeklub og modtage markedsføring via e-mail. Lejer kan til enhver tid framelde sig nyhedsbrevet igen.

 

15. Lovvalg og tvister

15.1 Abonnementet og forretningsbetingelserne er underlagt dansk lov.

15.2 Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

Senest opdateret: 5. september 2019.